Planowanie przestrzenne

about-me
  • Znajdź nas na Facebooku!

SKB GIS to zespół posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie urbanistyki, prowadzenia oraz monitorowania procedur towarzyszących procesom inwestycyjnym, ochrony środowiska oraz wszelkich aspektów związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Odbiorcami świadczonych przez nas usług nie są jedynie jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej, ale również podmioty komercyjne, dla których wykonywane przez nas analizy oraz wsparcie merytoryczne są fundamentem planowanych inwestycji.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość przepisów prawa w wyżej wymienionym zakresie sprawia, iż nasze usługi, analizy oraz opracowania są najwyższej jakości, a ich odbiorcy w ramach współpracy mają możliwość zasięgania naszych opinii oraz mogą liczyć na wsparcie w zakresie zgodnym z profilem naszej działalności.

Nasza firma oferuje Państwu:
  • opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • wykonywanie projektów oraz monitorowanie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opracowywanie analiz przestrzennych w procesie inwestycyjnym,
  • opracowania ekofizjograficzne,
  • prognozy oddziaływania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
  • organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych w procedurze uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Analizy Przestrzenne Wspomagające Działania w Zakresie Prac Administracyjnych i Urzędowych

Z zakresu analiz przestrzennych oferujemy państwu:

  • wykorzystanie narzędzi GIS w celu tworzenia, łączenia i przekształcania danych znajdujących się w rejestrach publicznych wspieranych otwartymi źródłami danych w celu pozyskania nowej informacji niezbędnej w pracy administracji publicznej,
  • działanie wspomaganie prac w gospodarce nieruchomościami, ewidencji gruntów i budynków, ochronie środowiska.

(c) 2019 SKB GIS