Wykonanie numerycznej mapy glebowo – rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla powiatów mrągowskiego, nidzickiego oraz szczycieńskiego w województwie warmińsko - mazurskim

about-me

Tereny opracowania obejmował 17 gmin – Piecki, Janowo, Sorkwity, Szczytno, Pasym, Mrągowo, Kozłowo, m. Mrągowo, Mikołajki, Dźwierzuty, Jedwabno, Szczytno, Wielbark, Nidzica, Janowiec Kościelny, Rozogi, Świętajno. Zakres przedmiotowego opracowania obejmował wykonanie następujących etapów pracy:

 • zweryfikowanie poprawności kalibracji i georeferencji skanów map źródłowych oraz w przypadku stwierdzenia błędów w kalibracji przeprowadzenie ponownej kalibracji,
 • opracowanie dla każdego powiatu numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 poprzez digitalizację konturów glebowych na skalibrowanych rastrach,
 • opracowanie dla każdego powiatu numerycznej mapy archiwalnych wzorcowych profili glebowych oraz odkrywek glebowych oznaczonych na mapie glebowo - rolniczej w skali 1:5 000 poprzez ich digitalizację,
 • zaktualizowanie zdigitalizowanych obiektów źródłowych map glebowo-rolniczych w sposób uwzględniający zmiany użytkowania, granic administracyjnych i przyporządkowania poszczególnych obiektów (poligonów) do określonych kompleksów glebowych, z uwzględnieniem zmian warunków wodnych.
 • uzgodnienie styków z numeryczną mapą glebowo-rolniczą dla powiatów bezpośrednio sąsiadujących z opracowywanym obszarem,
 • dokonanie wizualizacji wszystkich obiektów bazy mapy glebowo-rolniczej dla powiatów, wraz z zastosowaniem odpowiednich priorytetów kolejności wyświetlania znaków graficznych,
 • stworzenie kompozycji mapowych dla mapy glebowo-rolniczej podlegających opracowaniu w oparciu o biblioteki stylów i zapisze je do formatu PDF, TIFF i GEOTIFF.

(c) 2020 SKB GIS

_

Opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich

about-me

Projekt zrealizowany został na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Opracowaniu podlegało wykonanie aktualizacji podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIV/285/12 z dn. 21.12.2012 r. w tym:

 • aktualizacja przebiegu granic i bazy danych obwodów łowieckich w formacie danych shapefile (shp),
 • opracowanie mapy obwodów łowieckich na podkładzie mapy ogólnogeograficznej w formacie elektronicznym .tif oraz .pdf,
 • aktualizacja opisu granic obwodów łowieckich,
 • aktualizacja bazy terenów wyłączonych oraz gruntów leśnych,
 • aktualizacja rejestrów powierzchniowych obwodów łowieckich,
 • sporządzenie wydruków zaktualizowanych map obwodów łowieckich na podkładzie mapy ogólnogeograficznej.

(c) 2019 SKB GIS

_

Aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej miasta Bartoszyce

about-me

W ramach projektu wykonano aktualizację aplikacji geoportalu oraz danych przestrzennych dotyczących uchwalonych planów miejscowych, ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz gminnej ewidencji zabytków. Ponadto zlecenie obejmowało opracowanie metadanych dla nowego planu miejscowego wprowadzanego do systemu a także wykonanie aktualizacji metadanych dla planów miejscowych zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo profilem metadanych zagospodarowania przestrzennego, zgodnym z dyrektywą INSPARE.

Ostatni etap prac obejmował stworzenie usługi Web Map Service (WMS) udostępniającej plany miejscowe miasta Bartoszyce.

(c) 2019 SKB GIS

_

Cyfryzacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dywity

about-me

W ramach zlecenia wykonano cyfryzację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), polegającą na przygotowaniu załącznika graficznego w formacie pliku wektorowego (DXF) w odpowiednim układzie współrzędnych PL-ETRF2000 uwzględniającego przyjęte założenia w przekazanym projekcie w formacie pliku cdr.

Realizowane prace obejmowały zarówno prace projektowe, jak również integracęj tworzonego opracowania z zewnętrznymi bazami danych (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowy Instytut Geologiczny) wykorzystując przy tym ogólnodostępne formaty w ramach środowiska QGIS.

 • Znajdź nas na Facebooku!

(c) 2019 SKB GIS